Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe tłumaczy:

W formie prawnej spółki, jaką jest spółka komandytowa, obowiązkowe jest prowadzenie księgowości pełnej. Oznacza to, iż każda spółka komandytowa, musi prowadzić księgi rachunkowe. Całkowita księgowość jest rozbudowanym, bardzo precyzyjnymoraz sformalizowanym systemem ewidencjonowania działań gospodarczych. Służy do analizy inadzoru sytuacji przedsiębiorstwa – zarówno w danym momencie, jak również w konkretnym okresie czasu. Pełna księgowość to nie tylko obliczanie podatku, ale generowanie pełnego obrazu finansów w danym przedsiębiorstwie. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl


Przedsiębiorstwa, które prowadzą całkowitą księgowość, zobligowane są między innymi do systemu podwójnego zapisu – oznacza to, iż każda operacja figurować musi na dwóch kontach bankowych. W praktyce każda złotówka (ale nie tylko – także każda operacja bezgotówkowa),  która przechodzi przez firmę, jest rejestrowana. Regułyewidencjonowania są dokładnie opisanem.in. w ustawach, dzięki temu wszystkie przediśebiorstwa korzystające z pełnej księgowości możemyłatwozestawić ze sobą, ponieważ wszystkie prowadzą swoją księgowość zgodnie z określonymi standardami. Warto pamiętać, iż pełna księgowość to skomplikowany proces – stoi za nim przeważnie doświadczone biuro księgowe. 

Prowadzenie KPIR – główne zasady. Zobacz

Księgę należy prowadzić według wzoruokreślonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawieprowadzenia KPiR .

Księgę można prowadzić na dwa sposoby-papierowoielektronicznie.

Cyfrowaforma jest stanowczo mniej czasochłonna oraz bardziej estetyczna,pomimo toprzynosi ze sobą kolejne wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;

-Stosowanie programu komputerowego zapewniającegoszybki wgląd w treść dokonywanych zapisów a także umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;

-Przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed uszkodzeniemalbo zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Podatnik prowadzący KPiR w wersji cyfrowej, zgodnie z wyżej wspomnianymizasadami nie ma wymogu jej drukowania.

Za niewadliwąuważa się księgę wypełnianą zgodnie z prawami rozporządzenia a także objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uznaje się za rzetelną, jeślidokonywane w niej zapisy odzwierciedlają statusrzeczywisty. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze wprowadzane są w języku polskim, w walucie złoty w sposób sumienny,klarownyoraz trwały, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestiiwypełniania KPIR dowód księgowy teżpowinien być przygotowany w języku polskim , a treść powinna być pełna iklarowna, z dopuszczeniem powszechnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga wraz z dowodami księgowymi musiznajdować się w miejscu wykonywanej działalności lub w centralidziałalności, jeśli KPiR jest prowadzona przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Dodatkowo w przypadku biur rachunkowych istnieją pewne uproszczenia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów: na bieżąco (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to chronologicznie w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tzn. na zasadach ustalonych dla biur rachunkowych). Uproszczenie to mogą wykorzystywaćrównież przedsiębiorstwa wielozakładowe.

Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Początkującybiznesmeni mogą zadawać pytanie czym właściwie jest KPIR ?

Najkrócej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej firmyi kosztów ich uzyskania. Powinniśmy więc w niej odznaczaćwszystkiezrobione zakupy, sprzedane towary czy usługi, oraz koszty związane z prowadzeniem działalności.Detale dotyczące prowadzenia KPiR znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

W oparciu o art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych a także spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów a także rozchodów, tudzież księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przewyższają równowartości 2 000 000 EUR w złotówkach, mają możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości na podstawie KPiR.

Nie licząc powyższej grupy,wymógprowadzenia KPiR posiadaja:

-Armatorzy, zdefiniowani na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Wykonujący działalność na podstawie umów agencyjnych tudzież umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby zajmujące się sektorami produkcji rolnej, jeżelizgłoszązamiar prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie obejmuje?:

-Płacących podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Świadczącychwyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,wyłącznie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego wyzbycia sięskładników majątkowych (po zamknięciudziałalności gospodarczej prowadzonej samemulub otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki)

Zachodząrównież sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z wymogu prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest możliwe w przypadkach uzasadnionych wyjątkowymiokolicznościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR, szczególnie takimi jak:

-Wykonywanie określonych typów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek jak również stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego jest w stanie zwolnić go z wymoguuzupełniania KPIR. Wyżej wspomniany wniosek powinno się złożyć minimum na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie powinno być wprowadzone. W przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniaobowiązkuprowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego, wniosek o zwolnienie powinien zostać złożony w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub zaistnienia obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

Czy wielkość biura rachunkowego ma znaczenie? Sprawdż

Obsługa księgowa to zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie dla firm, niż samodzielna rachunkowość – pozwala na dużą oszczędność czasu i chroni przedsiębiorcę przez możliwymi błędami. 


Przed wyborem biura rachunkowego musimy określić, jaki zakres usług nas interesuje: potrzebujemy tylko doradztwa, czy w grę wchodzi pełna rachunkowość z szerokim pakietem usług? W zależności od odpowiedzi na postawione wyżej pytanie, możemy dokonać wyboru ofert: przy niewielkim zapotrzebowaniu wystarczy nam dobra i skrupulatna księgowa, prowadząca niewielkie biuro księgowe. Gdy prowadzimy dużą firmę, zatrudniamy dużo pracowników, a nasze rozliczenia są coraz bardziej skomplikowane – Twój wybór zawęźmy do dużych biur księgowych współpracujących z różnego rodzaju specjalistami: prawnikami, doradcami podatkowymi itp. Warto również zwrócić uwagę na to, czy wybrane przez nas biuro rachunkowe specjalizuje się w obsłudze firm pracujących w konkretnej branży.


Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl/dolnoslaskie

Wykształcenie wyższe magisterskie właścicieli i pracowników biura rachunkowego.

Bardzo ważnym jest posiadanie magisterskiego wykształcenia rachunkowo-podatkowego każdej osoby, która oferuje obsługi księgowo-kadrowej firm. Dyplom magistra świadczy o ukończonej specjalizacji, czego nie daje niższy tytuł licencjata. Studia magisterskie przygotowują w pełni wystarczająco do prowadzenia biura rachunkowego. Na prośbę zainteresowanego przedsiębiorcy, biuro powinno okazać dyplom ukończenia wymaganych studiów.

Reklama: biuro rachunkowe Katowice